top of page

החזון שלנו

_(1069 x 854 px) (7).jpg

העמותה הוקמה ב- 2021 כדי לקדם את הרעיון האורגני בישראל, מתוך הבנה שחקלאות אורגנית היא דרך ברת קיימא לקיום ביטחון תזונתי, לשמירה על בריאות הציבור והסביבה, להגברת קיבוע פחמן ולעצירת התחממות גלובלית

 

העמותה מאגדת את מיטב המגדלים האורגנים הישראלים למען הגדלת היקפי החקלאות הצמחית, משק החי ותעשיית האורגנים בישראל

מטרות עיקריות

1

העמותה תפעל למען הגדלת היקפי החקלאות הצמחית, משק החי והתעשייה האורגנית בישראל

2

העמותה תפעל לעידוד הייצור, אספקה והצריכה של מזון בריא עפי ארבעת העקרונות שבבסיס התפיסה האורגנית – בריאות, סביבה, הוגנות ואחריות

3

העמותה תפעל לקידום תקינה ואפליקציה של גינון אורגני, ולצמצום הפעלה בחומרי הדברה בסביבה החקלאית, העירונית ובצידי דרכים

4

העמותה תפעל לקידום חינוך אורגני ולעידוד הצריכה של מזון אורגני, במערכות החינוך ובציבור הכללית

5

העמותה תפעל תוך שיתוף פעולה עם גורמים בתחומי הסביבה, בריאות, החינוך, הצרכנות, החקלאות והמזון האורגני בארץ ובחו"ל

bottom of page